logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 декември 2016 г.

БНБ уведоми европейските органи и определи ниво на буфер, приложим
към общата стойност на рисковите експозиции, за други системно значими институции

На основание чл. 9, ал.1 и съгласно критериите по чл.9, ал.7 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган, на 10 ноември 2016 г. Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2017

Считано от 1 януари 2018

Считано от 1 януари 2019

Считано от 1 януари 2020

УниКредит Булбанк АД

0%

0.50%

0.75%

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

0%

0.50%

0.75%

1.00%

Банка ДСК ЕАД

0%

0.50%

0.75%

1.00%

Юробанк България АД

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Обединена българска банка АД

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Сосиете Женерал Експресбанк АД

0%

0.25%

0.50%

0.75%

Централна кооперативна банка АД

0%

0.25%

0.50%

0.75%

СИБАНК ЕАД

0%

0.125%

0.25%

0.50%

Банка Пиреос България АД

0%

0.125%

0.25%

0.50%

В съответствие с чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 оповестяването на решението на УС на БНБ се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

На интернет страницата на БНБ в раздела за капиталовите буфери е публикувана методологията за идентифициране на ДСЗИ, включваща базови критерии и показатели, изчисления общ рейтинг на банките и съответния праг на идентификация, както и обосновка за определения размер на буфера за ДСЗИ.

Съобразно чл. 9, ал. 8 от Наредба № 8 БНБ прави ежегодно преглед на идентификацията на ДСЗИ и оповестява актуализиран списък на идентифицираните ДСЗИ на своята страница в интернет.