logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 декември 2016 г.

По предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете, която има за цел да приведе в съответствие процедурата по изплащане с влезлия в сила на 14 август 2015 г. Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), с който в българското законодателство бяха въведени изискванията на Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити.

В съответствие с директивата и ЗГВБ изплащането на суми по гарантираните влогове от страна на ФГВБ следва да започне не по-късно от 7 работни дни от датата на настъпването на основание за изплащане на гарантираните влогове. В допълнение към досега съществуващото основание за стартиране на изплащането, а именно решение на БНБ за отнемане на лиценз за банкова дейност, наредбата въвежда и предвидените в ЗГВБ нови две основания - решение на БНБ за установяване, че влогове в банка са неналични, или акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.

Наредбата урежда условията и реда за предоставяне на ФГВБ на необходимата за изплащането информация от страна на органите на банка; формата и съдържанието на тази информация, определянето на обслужваща банка или банки, чрез които ще се извърши изплащането; изискуемите от вложителите документи във връзка с получаването на средствата по гарантираните им влогове, сроковете и редът за достъп до техните средства.