logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 април 2017 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Смарт Пей България” ООД на основание чл. 14, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят не е представил необходимите сведения и документи за установяване изпълнението на изискванията на чл. 10, ал. 4, т. 5, 6, 7 и 10, във връзка с чл. 10, ал. 5 от ЗПУПС, както и че представените документи съдържат непълна и/или противоречива информация.