logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 май 2017 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Бест Пей” ООД на основание чл. 14, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят не е представил всички необходими сведения и документи за установяване изпълнението на изискванията на чл. 10, ал. 3 и чл. 10, ал. 4, т. 5, 6 и 7, във връзка с чл. 10, ал. 5 от ЗПУПС, както и че представените документи съдържат непълна и/или противоречива информация.