logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 май 2017 г.

Централните банки от ЕСЦБ приветстват
публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ)1 приветства публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари (Кодекса)2 и свързания с него материал за механизмите за спазването му. Това е една значима световна инициатива за насърчаване на здрав, справедлив, ликвиден, открит и прозрачен валутен пазар, основан на високи етични стандарти, от който полза имат всички участници на валутните пазари на едро. Добре функциониращите финансови пазари са важни за централните банки за осигуряване на гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика към реалната икономика, от който в крайна сметка би трябвало да имат полза всички граждани.

Централните банки от ЕСЦБ решително поемат отговорността да подкрепят и насърчават спазването на Кодекса в своите юрисдикции, които заедно играят важна роля на световния валутен пазар. За тази цел те поемат задължението да спазват принципите на Кодекса, когато действат като участници на валутния пазар и очакват по същия начин техните постоянни контрагенти по валутни операции да спазват Кодекса.

Централните банки от ЕСЦБ също насърчават участниците на валутните пазари в техните юрисдикции да развиват своите практики по начин, съответстващ на принципите на Кодекса, и да покажат своята обвързаност, като подпишат Заявлението за спазване към Кодекса. Централните банки от ЕСЦБ ще наблюдават как практиките се развиват в съответствие с принципите на Кодекса.

____________

1 ЕСЦБ включва ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) на всички държави-членки на ЕС, независимо дали са приели или не еврото.

2 Връзка към Foreign Exchange Global Code of Conduct