logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юли 2017 г.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции (ЗКИ).

С наредбата се уреждат производствата във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 39, ал. 6 от ЗКИ, отнасящи се до елементите на собствения капитал на банките, а именно издаването на разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред, разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред и одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в капитала от втори ред. С наредбата се предлага изчерпателно посочване на всички необходими данни и документи, които банките следва да представят за издаване на отделните разрешения и одобрения, както и реда за разглеждането им.

Урежда се също редът за издаване на другите разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013, за които не е въведена специална процедура в регламента.

Наредбата предвижда изменения и в производствата относно издаването на разрешение за обратно изкупуване на акции и за намаляване на капитала, чиято цел е да се синхронизира действащата уредба с новите изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 241/2014, регламентиращи детайлно данните и документите, които се представят от банките при искане за издаване на тези две разрешения.