logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 август 2017 г.

Считано от 1 септември 2017 г. „Чейндж Център – България“ ЕООД, ЕИК 831542149, със седалище и адрес на управление гр. София, 1142, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 25, прекратява дейността си, а издаденият на дружеството лиценз за платежна институция, предоставяща платежни услуги по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) – изпълнение на налични парични преводи, се обезсилва на основание чл. 15, ал. 2 от ЗПУПС, във връзка с постъпило заявление за прекратяване на дейността.