logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 октомври 2017 г.

От днес, 20 октомври 2017 г., влиза в сила изменение на „Указание за прилагане на Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници“ (Указание). Промените в Указанието се наложиха поради преминаване към автоматизирана система (Системата) за подаване на документи от лицата – заявители за регистрация като кредитни посредници, и от вече регистрираните кредитни посредници. Основната цел на Системата е да улесни процеса по регистрация и по промяна на обстоятелства в наличната информация за регистрираните кредитни посредници, като същевременно предостави бърз и лесен способ за подаване на информация, свързана с регистрацията и промените по нея.

Лицата, желаещи да се регистрират като кредитни посредници по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), ще могат да подадат документи по електронен път след получаване на потребителско име и парола.

Подробна информация по отношение на процеса по регистрация и промените в обстоятелствата за кредитните посредници може да бъде открита в рамките на Указанието, публикувано на официалната интернет страница на Българската народна банка (раздел „Банков надзор“, подраздел „Кредитни посредници“, секция „Документи по регистрация“).