logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 декември 2017 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „БОРИКА“ АД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10, ал. 4 и 5 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

На база издадения лиценз „БОРИКА“ АД ще може да извършва платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от ЗПУПС – приемане на плащания с платежни инструменти.