logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 март 2002 г.

Днес, 26.03.2002 г., между Българска народна банка, Държавната комисия по ценни книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор бе подписан меморандум, с който се създаде Консултативен съвет по финансов надзор. Най-важните цели на съвещателния орган са координиране и взаимно подпомагане при осъществяване на надзорните функции, изготвяне на предложения за подобряване на нормативната рамка и хармонизиране с международните стандарти и европейското законодателство, обмен на информация и практически опит. Oчаква се работата на междуведомствения форум да допринесе за стабилността във финансовия сектор и за по-висока прозрачност и ефективност на финансовите пазари. На редовните заседания на съвета ще бъдат канени в зависимост от обсъжданите теми представители на Народното събрание, Министерски съвет, професионалните организации на търговските банки, застрахователите, инвестиционните посредници, осигурителните дружества и др.

Със създаването на Консултативния съвет по финансов надзор България изпълни поетите ангажименти пред Международния валутен фонд и Световната банка и се нареди сред най-напредналите страни, в които е изграден ефективен механизъм за координирано наблюдение, контрол и оценка на финансовите пазари.