logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 май 2002 г.

На заседание на УС на БНБ, проведено на 9 май 2002 г., УС на БНБ взе решение за въвеждане на Общи условия за касово обслужване на клиенти на БНБ с банкноти и монети, оформени като ценни пратки, които влизат в сила от 17 юни 2002 г., заменяйки съществуващите договори за касово обслужване с търговските банки.

БНБ въвежда Тарифа за такси за касово обслужване, която влиза в сила от 17 юни 2002 г. БНБ събира такси за вноски и тегления на банкноти от регионалните каси на централната банка. Страната се разделя на три зони, като за всяка от тях се прилага различна тарифа. Тарифата се определя като процент от внасяната или изтегляната сума.

Таблица 1: Тарифа за таксите за вноски и тегления на банкноти.

Такса

Регионални каси

Зона 1

0.1%

РК София

Зона 2

0.3%

РК Плевен, РК Пловдив

Зона 3

0.5%

РК Бургас, РК Варна, РК Враца, РК Русе

С цел насърчаване на използването на монети от икономическите агенти се въвежда унифицирана тарифа за всички регионални каси независимо от географската им отдалеченост от БНБ. БНБ налага такси само за вноските на монети в размер на 0.7 % от внасяната сума, но не по-малко от 1 лев. За тегленията на монети не се налага такса.

Решението на УС на БНБ за въвеждането на Общи условия за касово обслужване на клиенти на БНБ с банкноти и монети, оформени като ценни пратки и Тарифа за такси за касово обслужване се определя от стремежа на БНБ да изгради механизъм на дистрибуция на банкноти и монети, който да създава стимули за оптимизация на налично паричния оборот и да увеличава ефективността на този процес.