logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 септември 2002 г.

Споразумение за сътрудничество между

Българската народна банка, Френската централна банка и

Холандската централна банка с финансовото съдействие на ЕС

БНБ продължава усилията си, насочени към успешното присъединяване към Европейската система от централни банки.

През юли тази година Европейската Комисия одобри проекта на БНБ “Укрепване институционалния капацитет на Централната банка”. Проектът е финансиран основно в рамките на програма Фар 2001 и ще бъде осъществен под формата на туининг с Френската и Холандската централни банки. Българската народна банка, като партньор от българска страна, ще осигури съфинансиране на Проекта.

Договорът за сътрудничество между Българската народна банка и консорциум от две централни банки от Европейския съюз - Френската и Холандската ще бъде подписан на 16 септември 2002 г. От страна на БНБ договорът ще бъде подписан от г-н Светослав Гаврийски, Управител, а от страна на Френската централна банка, като водеща институция в консорциума - от Управителя – г-н Жан Клод Трише.

Партньорството между трите централни банки е насочено към подготовка на Българската народна банка и българския банков сектор за успешно присъединяване и пълно интегриране към финансовата система на Европейския съюз. Проектът фокусира върху по-нататъшната хармонизация на банковото законодателство с правото на Европейския съюз, укрепване на счетоводната и платежна система, на паричната статистика и статистиката на платежния баланс, банковия надзор, вътрешния одит, както и приемане и прилагане на стандартите и изискванията на Европейската централна банка и Европейската система на централни банки.

Изборът на консорциум от Френската и Холандската централни банки за партньори в проекта е мотивиран от доказания професионализъм на експертите от двете банки и досегашния им опит в туининг проекти. Френската централна банка ще предостави експертна помощ в областта на паричната статистика и статистиката на платежния баланс, вътрешния одит, счетоводната и платежна система. Участието на Холандската централна банка е в областта на банковия надзор, управление на риска и управление на човешките ресурси.

Проектът ще продължи 24 месеца и се очаква да приключи през месец септември 2004 г.