logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 януари 2007 г.

Днес, 3 януари 2007 г., БНБ внесе 3.561 млн. евро в капитала на Европейската централна банка, което представлява 7% от общия дял на БНБ в ЕЦБ. Съгласно Устава на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ) всяка централна банка на страна членка внася 7% от своя дял при присъединяването си към ЕС, а останалите 93% - при присъединяване към еврозоната.

Делът на БНБ в капитала на ЕЦБ е 50.833 милиона евро, което представлява 0.8833% от общия капитал на ЕЦБ.

С присъединяването на България към Европейския съюз Българската народна банка става част от Европейската система на централни банки. В съответствие с чл. 29 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ) БНБ получава дял в капитала на ЕЦБ.

Подробна информация на български език за участието на страните членки в капитала на ЕЦБ може да бъде намерена на интернет страницата на ЕЦБ.