logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 януари 2007 г.

На 17 януари 2007 година се проведе първото заседание на Управителния комитет по Туининг проекта между Българската народна банка и Френската, Холандската и Италианската централни банки на тема “Преструктуриране дейността на Българската народна банка за пълноправно членство в Европейската система от централни банки и Евросистемата”. Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през октомври 2008 г. В резултат на проведени експертни посещения в БНБ и проучвателни посещения в национални централни банки вече са постигнати конкретни резултати главно в областта на статистиката на платежния баланс и по-специално по отношение изграждане на системата за наблюдение на портфейлните капиталови инвестиции; политиката на централната банка за управление на риска; комуникационните дейности на БНБ, извършена е оценка на съществуващия модел на прогнозиране на Банката и др.

Заседанието на Управителния комитет съвпадна с тържествата по случай присъединяването на БНБ към ЕСЦБ, в които участва управителят на Френската централна банка г-н Ноайе. От началото на 2007 г. БНБ стана пълноправен член и неразделна част от Европейската система от централни банки (ЕСЦБ), като нейните представители стават пълноправни членове на Комитетите и работните групи, а управителят на БНБ - пълноправен член на Генералния съвет на ЕЦБ. По този начин БНБ и нейните специалисти стават част от общата политика на ЕС в едни от най-важните области на финансовата стабилност и развитието на пазара на финансови услуги. Това е изключително важна, но и отговорна мисия на Българската народна банка и нейните специалисти – с това се увеличават изискванията и отговорностите на всички служители на БНБ.