logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 февруари 2007 г.

От началото на 2007 г. Националният статистически институт (НСИ) започна да публикува данни за Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) съгласно методологията на Евростат. Този индекс въвежда така наречената вътрешна концепция за измерване на индекса на потребителските цени, която отчита влиянието върху динамиката на потребителските цени на потреблението на чуждестранните граждани в България, както и въвежда в потребителската кошница колите втора употреба. НСИ ще продължи да оценява и публикува познатия до момента национален индекс на потребителските цени (ИПЦ), заедно с ХИПЦ. Различията в динамиката на ИПЦ и ХИПЦ ще се определят от различните тегла на отделните групи стоки, които се използват при изчисленията на двата ценови индекса. Най-съществените промени в структурата за 2006 г. засягат групите Хранителни продукти и безалкохолни напитки (намаляване на теглото в ХИПЦ с 13.7% спрямо теглото в националния ИПЦ) и Транспорт (нарастване на теглото в ХИПЦ с 12.4%). Също така намалява теглото на групата Жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива (-6%), а се увеличава теглото на групата Ресторанти и хотели (+6.1%). Годишната инфлация за 2006 г., измерена с ХИПЦ, е 6.08%, докато националният ИПЦ нараства с 6.49%. За месец януари 2007 г. инфлацията, отчетена според ХИПЦ, е 1.62%, а според ИПЦ е 1.47%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е референтният критерий за оценка на ценовата стабилност, възприет от Европейската централна банка и всички страни от ЕС, които не са членки на Икономическия и паричен съюз. Законът за Българската народна банка изрично казва, че основната цел на БНБ е да поддържа ценовата стабилност в страната. Правителството на РБългария и БНБ са формулирали, представили на обществото и следват ясна стратегия за присъединяване на страната към еврозоната във възможно най-кратки срокове. Основен критерий за оценка на готовността на страната ни за приемане на еврото е нивото на инфлация, измерена чрез ХИПЦ. В дейността си по изпълнение на основната си цел и стратегията си, считано от началото на 2007 г., БНБ ще използва ХИПЦ като основен измерител на динамиката на ценовото равнище в България.