logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 февруари 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Надежда Илиева Михайлова, г-жа Емануела Димова Николова и на г-н Михаил Танев Петков в качеството им на членове на Управителния съвет и прокуристи на “Райфайзенбанк (България)” АД.