logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 февруари 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Цанко Илиев Коловски в качеството му на член на Управителния съвет и прокурист на “Инвестбанк” АД.клон София”.