logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 март 2007 г.

Днес, на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие нова Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките.

С новоприетата наредба се усъвършенства прилагания до сега подход за определяне на ликвидността на банките и се синхронизират разпоредбите в нея със Закона за кредитните институции.

В новоприетата наредба изчерпателно се посочват изискванията към системата за управление на ликвидността в банките в съответствие с принципите на Базелския комитет за банков надзор за управление на ликвидността в банките.

По нов начин се определят ликвидните активи на банките, като това ще зависи от качество им съгласно Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции. Търгуемите активи се включват при изчисляването на ликвидността, когато те получават 20% или по-благоприятно рисково тегло за кредитен риск.

В Наредба № 11 ясно е регламентирано изчисляването на входящите и изходящи парични потоци, които имат основно значение при определянето на ликвидността на банките.

Управителния съвет на БНБ прие на второ четене и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централен кредитен регистър на банките. В съответствие с чл. 56 от Закона за кредитните институции се разширява обхвата на кредитния регистър, като се включват и кредитните портфейли на дъщерни на банките финансови институции. Чрез банките-майки тези финансови институции ще могат да ползват и съдържащата се в кредитния регистър информация при оценка на кредитния риск. Предвидените в Наредба № 22 отговорности по отношение на подаваната информация, както и редът за проверка и корекции в информацията се разпростират и върху дъщерните на банките финансови институции. Разширяването на обхвата на Централния кредитен регистър създава по-добри условия за управление и контрол на кредитния риск в банковата система и финансовия сектор.