logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 март 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Ани Василева Ангелова в качеството й на член на Управителния съвет и прокурист на “Райфайзенбанк (България)” АД.