logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2007 г.

Днес в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, управителят на БНБ Иван Искров предложи на Народното събрание да избере за подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор” г-н Румен Иванов Симеонов.

Мандатът на настоящия подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова, изтича на 14.06.2007 г. и съгласно действащия закон изборът на нов подуправител следва да се извърши до 14.04.2007 г., като мандатът на новоизбрания подуправител ще влезе в сила от 15.06.2007 г.

Законът и вече наложилата се практика са новият подуправител да бъде избиран 2-3 месеца преди началото на неговия мандат, с което да се гарантира приемственост и предсказуемост в дейността на Централната банка. Република България е пълноправен член на Европейския съюз, а БНБ, като надзорна институция на банките в страната, и съставна част на ЕСЦБ излъчва свои представители в европейските структури в областта на регулирането на финансовите пазари и надзора върху банките и другите финансови посредници.

Г-н Румен Симеонов е добре познат на банковата общност и се ползва с висока репутация като ръководител на основна дирекция в БНБ и като заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Той е член на няколко Комитета на Европейския съюз за финансовия сектор, сред които Комитета за финансовите конгломерати към Европейската комисия. Работил е на различни позиции в банковата сфера, външната търговия и финансовия контрол. Има придобити квалификации по централно банкиране в САЩ и други квалификации по банково дело, банков надзор и регулиране на финансовите услуги в страните от Европейския съюз.

Румен Симеонов е роден на 17 февруари 1952 г. в гр. София. Женен е и има две деца.