logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2007 г.

Днес на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките Управителният съвет на БНБ прие Бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2007 г.

Общата сума на бюджета за 2007 г. е 1 497 000 лв.

С този бюджет Фондът си поставя две основни цели за 2007 г.:

- Първата цел е разработване на ясни правила за участие на Фонда в процеса на увеличаване на капитала на кредитна институция, поставена под специален надзор и с опасност от изпадане в неплатежноспособност – това е ново задължение, произтичащо от неотдавна приетия Закон за кредитните институции.

- Втората цел е разработване на модел за преминаване от фиксирани към рисково претеглени премийни вноски. По този начин се постига по-голяма справедливост при оценяване на рисковия капитал на кредитните институции и разходите им към Фонда.