logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 април 2007 г.

На основание чл. 28, ал.1 и ал. 4 от Закона за кредитните институции и чл. 18 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банк Аустрия Кредитанщалт” АГ, Република Австрия, да притежава пряко акции, представляващи квалифицирано дялово участие (10 и над 10 на сто), без право да достига или надхвърля 20 на сто от капитала на “Централна кооперативна банка” АД.