logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 април 2007 г.

На основание чл. 28, ал. 6, т. 3 от Закона за кредитните институции и чл. 23-24 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, гр. София и „Банка Хеброс” АД, гр. Пловдив, да се преобразуват чрез вливане в „Булбанк” АД, гр. София, а на „Булбанк” АД – да участва в качеството й на приемащо дружество в преобразуването на „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД и „Банка Хеброс” АД.

На основание чл. 31, във вр. с чл. 28, ал.1 от Закона за кредитните институции и чл. 18 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Банк Аустрия Кредитанщалт” АГ, Република Австрия, да придобие съответстващия на акционерните й участия в „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД и „Банка Хеброс” АД дял от увеличението на капитала на „Булбанк” АД, извършвано във връзка с вливането на първата и втората банкa в „Булбанк” АД, като в резултат на това може да притежава над 75 на сто от капитала на „Булбанк” АД с право да достигне 100 на сто.

На основание чл. 28, ал. 6, т. 2 от Закона за кредитните институции и чл. 22 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Булбанк” АД, гр.София, да измени наименованието си, обозначено в лиценза, на „УниКредит Булбанк” АД.