logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 май 2007 г.

Комисарят на ЕС за вътрешният пазар и услугите Чарли МакКрийви се срещна с управителя на БНБ Иван Искров. В рамките на посещението с подуправителя и ръководител на управление „Банков надзор” г-жа Емилия Миланова бяха обсъдени въпросите на сближаването на надзорните практики, независимостта на надзорните органи и прилагането в Република България на директивата на ЕС за капиталовите изисквания. Подчертано бе, че българското законодателство гарантира независимостта на банковия надзор. Изтъкнато бе също, че БНБ последователно подкрепя политиката на ЕС за задълбочаване на сътрудничеството между институциите за банков надзор в ЕС като важен фактор за засилване на стабилността и конвергенцията на европейския пазар на финансови услуги. Акцент в разговора бе и фактът, че изискванията на европейското право по отношение на дейността на кредитните институции и капиталовата адекватност са изцяло приложени в българското законодателство чрез Закона за кредитните институции и Наредби 7 и 8 на БНБ.

Фотогалерия