logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 юни 2007 г.

Днес на основание на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, Управителният съвет на БНБ даде съгласие за издаване на лиценз на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД, гр. София, за извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система, работеща с електронен платежен инструмент “мобилно разплащане”.

Мобилни разплащания между банкови сметки в търговските банки, участващи в системата на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД, гр. София, ще се осъществяват посредством мобилни телефони, които ще се използват като терминални устройства за иницииране на плащанията. Предвижда се високо ниво на сигурност при иницииране на плащанията, основаващо се на многостепенна система на разпознаване, използваща ПИН и CLIP кодове и криптографска защита на комуникационния канал в GSM мрежата. Дружеството ще извършва разпознаване на потребителите, многостранно нетиране на задълженията и отправяне на заявка за сетълмент към Система за брутен сетълмент в реално време на БНБ. Такава услуга към момента не се предлага на територията на страната. Дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД, гр. София е регистрирано с решение № 1 от 01.07.2003 г. по ф. д. 6136 /2003 г. на Софийски градски съд и е вписано в търговския регистър под № 77105, том 909, стр.158 с предмет на дейност изграждане и реализация на система за електронни плащания в България в съответствие с действащото законодателство.

Капиталът на дружеството е 5 000 000 лева и е записан от “Адванс екуити холдинг” АД, “Интеракт” ЕООД, “Ино Венчърс” ООД и “Сирма груп” АД.

Дружеството следва в нормативно определения срок да изпълни условията по чл. 61, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. на БНБ за паричните преводи и платежните системи с оглед издаването на лиценз: записалите акции лица следва да са направили вноски на обща стойност не по-малко от минимално необходимия капитал; дружеството да назначи администратори с необходимата квалификация и професионален опит за дейността, която ще изпълняват; да осигури подходящи сгради за извършване на дейност като системен оператор на платежна система; да създаде служба за вътрешен контрол и да назначи лица с подходяща за дейността на службата опит и квалификация.

След това дружеството ще трябва да изпълни условията по чл. 63 от Наредба № 3 от 2005 г. на БНБ, за да получи разрешение за започване на дейност като системен оператор. Условията включват представяне в БНБ на документи, удостоверяващи, че дружеството притежава необходимата информационна, техническа, организационна, функционална и финансова възможност за извършване на дейността по опериране на платежна система; наличието на договор за наем или право на собственост върху помещенията, където ще се извършва дейността на системния оператор, които отговарят на изискванията за охрана, сигурност и противопожарна безопасност.

Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи за първи път у нас въведе изискването за лицензиране на дейностите по опериране на платежни системи. Към момента Българската народна банка е издала лицензи за извършване на дейност на територията на Република България като системни оператори на платежна система на дружествата “Банксервиз” АД, гр. София, и на “Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА)” АД, гр. София.