logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 юли 2007 г.

<br>

Днес Българската народна банка представи победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2007 г.

През настоящата година БНБ обяви конкурс за стипендианти на 3 март за студенти, обучаващи се образователно-квалификационна степен ”магистър” и „доктор”, в специалностите: Икономика, Администрация и управление, Право, Информатика и компютърни науки, като крайният срок за подаване на документи беше 20 април. Кандидатите, спазили изискванията, са 22-ма, от тях 18 студенти, обучаващи се в образователно-квалификационна степен ”магистър” и 4-ма докторанти.

Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ избра следните победители в конкурса за 2007 г.:

Мария Стефанова Иванова – докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Статистика и демография, предоставила есе на тема: „Защо е необходимо да бъде разширено пресмятането на индекса на икономическа свобода за България”;

Мирослав Милков Юруков - студент в УНСС, обучаващ се за степен „магистър”, специалност Финанси, представил есе на тема: „Възможности за развитие на секюритизацията като инструмент за прехвърляне на кредитния риск от банките в България”;

Георги Андреев Ачов – студент в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност Счетоводство и одит в банките, обучаващ се за степен „магистър”, представил есе на тема: „Кредитен рейтинг – същност и ползи”.

За период от 10 месеца на стипендиантите, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър”, се изплащат 300 лв. месечно, за докторантите размерът на стипендията е 500 лв.

За отпускането на стипендиите Българската народна банка сключва със стипендиантите договор, като част от основните задължения по него са те да завършат образованието си в установения от учебното заведение срок, както и да останат на работа в БНБ за определен период при предлагане на подходяща длъжност.

По повод своя 125-годишен юбилей на 25 февруари 2004 г. Българската народна банка обяви за първи път конкурс за стипендианти, като предостави на победителите три едногодишни стипендии за студенти, обучаващи се в образователните степени "бакалавър", "магистър" и за докторант в специалностите: Финанси и банково дело, Икономикс, Счетоводство и контрол, Икономическа статистика и иконометрия.

Основната цел на стипендиите е да бъдат подпомогнати студенти и докторанти да специализират и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и да бъдат привлечени на работа в централната банка.

От 2004 до 2007 г. включително в конкурса са кандидатствали 77 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 9 за същия период.