logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Атина, 6 юли 2007 г.

<br>

По инициатива на г-н Николас С. Гарганас, управител на Централната банка на Гърция, управителите на Централните банки на Албания, България, Кипър, Македония, Гърция, Румъния и Сърбия се срещнаха в Атина на 6-ти юли 2007 г. с цел да се споразумеят относно изграждане на нова рамка за разширяване на сътрудничеството в областта на банковия надзор. От страна на БНБ, в срещата взе участие и подуправителят, ръководещ управление Банков надзор г-н Румен Симеонов.

Отчитайки непрекъснато нарастващия брой трансгранични банкови институции в Югоизточна Европа, управителите обсъдиха и приеха многостранен Меморандум за разбирателство, който определя областите и условията на сътрудничество между органите за банков надзор в региона, като в същото време е съобразен със съществуващите регулаторни и надзорни режими във всяка от страните. Управителите обсъдиха също и програма за действие, която да улесни и подпомогне прилагането на новата рамка за сътрудничество.

Предвижданата нова рамка за сътрудничество ще спомогне да се създаде по-структурирана форма на сътрудничество и ще даде възможност на органите за банков надзор да работят по-ефективно с все по-комплексните банкови институции, което да допринесе за финансовата стабилност в региона. Новата рамка също ще спомогне за намаляване на административната тежест върху банките по линия на регулаторните и отчетни изисквания. По отношение на вида и прилагането на рамката, управителите се споразумяха да черпят от обогатяващия се опит в прилагането на съответната рамка на ЕС, както и от принципите на Базелския комитет по банков надзор.

Управителите също така решиха да разширят обхвата на редовно обменяната информация в областта на банковия надзор, да изградят мрежа за комуникация между надзорните органите в региона и да формират работни групи за проучване на възможността за сближаване на регулаторните и надзорни практики, в това число и на тези, които имат за цел предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма.

Управителите се договориха да проучат възможността за участие в новата рамка за сътрудничество и на надзорните органи на други страни, които също отговарят за банковите групи, работещи в Югоизточна Европа.

Накрая бе уговорено следващата среща на управителите централни банки от страните от Югоизточна Европа да се проведе през първата половина на следващата година.