logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 август 2007 г.

С решение на Софийски градски съд от 10 юли 2007 г. е създадено Дружество за касови услуги АД (ДКУ АД) с акционери Българската народна банка, Банка ДСК, Обединена българска банка и Уникредит Булбанк. Капиталът на дружеството е 10 милиона лева, като всеки един от акционерите притежава по 25 процента от капитала. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

• Цветан Манчев – председател, подуправител на БНБ;

• Емилия Палибачийска – заместник-председател, изпълнителен директор на Булбанк;

• Розалина Нацева – управляващ директор;

• Любен Иванов – управляващ директор;

• Радка Тончева – член, изпълнителен директор на ОББ;

• Мирослав Вичев – член, изпълнителен директор на ДСК;

• Ирина Марцева - член, главен секретар на Асоциацията на банките в България;

Бизнеспланът на ДКУ АД предвижда дружеството да започне ефективно да предлага касови услуги от началото на 2008 г. Целта на създаване на дружеството е да предоставя на пазарен принцип касови услуги на търговските банки, гражданите и фирмите в страната, като същевременно спомага за изпълнение на една от основните цели на БНБ за поддържане на сигурността и качеството на наличнопаричното обращение в страната. Предвижда се ДКУ, освен в София, Варна, Пловдив и Плевен, да осъществява дейност и в Бургас.

БНБ участва в дружеството за касови услуги със съществуващата в момента мрежа от регионални касови служби (Варна, Плевен и Пловдив), технологично и чрез знанието и опита на служителите си, заети в тази дейност, без да прехвърля собствеността на сградите. Поради необходимото технологично време за преустройство на съществуващата материална база и организация на работа на ДКУ АД, УС на БНБ реши, считано от 1 септември 2007 г. БНБ да прекрати да осъществява касови операции с небанкови институции и граждани в регионалните си каси във Варна, Плевен и Пловдив.

Във връзка с прехвърлянето на част от дейността на регионалните касови служби към ДКУ, УС на БНБ също взе решение за промяна на Наредба №18 за контрол върху качеството на банкноти и монети в наличнопарично обращение и Наредба №24 за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева.

В съответствие с промените в ЗБНБ от 2005 г. и цитираните наредби на БНБ, гражданите и фирмите могат да се обръщат към всяка търговска банка за обмяна на банкноти и монети с неизтекъл срок на обмяна, замяна на повредени банкноти и монети и всички други услуги, предоставяни до 1 септември 2007 г. от регионалните касови служби на БНБ във Варна, Плевен и Пловдив.