logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 септември 2007 г.

Съгласно Закона за Българската народна банка една от основните цели на централната банка е да осигурява и гарантира стабилността на финансовата система, като наблюдава и контролира значителна част от финансовия сектор в страната.

В тази връзка Българската народна банка въвежда унифицирани изисквания за информацията, постъпваща от финансовите институции, определени в чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции. За целта посочените лица на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за кредитните институции трябва да попълнят и представят в БНБ регистрационен формуляр с данни за правната форма, дейността и др. Регистрационният формуляр е достъпен на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg в рубриката „Банков надзор”, „Други финансови институции”, където има информация и за реда, начина и срока за представянето му в БНБ.

Нерегистриралите се в БНБ финансови институции в определения законов срок, както и непредставилите регистрационния формуляр до 20.10.2007 г., подлежат на санкция съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за кредитните институции.