logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 ноември 2007 г.

На основание чл. 60 и чл. 61, във връзка с чл. 79, ал.1 от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, управителят на БНБ Иван Искров издаде лиценз за извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД, гр. София.

Лицензът на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД се отнася до извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система, работеща с електронен платежен инструмент за отдалечен достъп “мобилно разплащане”.

Мобилни разплащания между банкови сметки в търговските банки, участващи в системата на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД, ще се осъществяват посредством мобилни телефони, които ще се използват като терминални устройства за иницииране на плащанията. Предвижда се високо ниво на сигурност при иницииране на плащанията, основаващо се на многостепенна система на разпознаване, използваща ПИН и CLIP кодове и криптографска защита на комуникационния канал в GSM мрежата. Дружеството ще извършва разпознаване на потребителите, многостранно нетиране на задълженията и отправяне на заявка за сетълмент към Системата за брутен сетълмент в реално време на БНБ.

Мобилните разплащания са нова форма на безналичен превод в страната, които допълват традиционните форми и позволяват на банките да разширят кръга на предлаганите от тях платежни услуги. Развитието на технологиите и разпространението на мобилните комуникации обуславя съществуването на иновативни форми на безналични преводи и нарежда България сред страните, които непрестанно развиват и усъвършенстват услугите в сферата на плащанията.