logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 ноември 2007 г.

На основание чл. 28, ал.1 от Закона за кредитните институции и чл.18 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде разрешение на „КВС Банк Н.В.”, Белгия, да придобие пряко акционерно участие, надхвърлящо прага от 75 на сто, но без право да достига 100 на сто от капитала на „Стопанска и инвестиционна банка” АД.