logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 ноември 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Емилия Миланова - Цончева в качеството й на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Юробанк ИЕф Джи България” АД.