logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 февруари 2008 г.

Разширяване на сътрудничеството между
банковонадзорните органи в Югоизточна Европа

По покана на г-н Николас Гарганас, управител на централната банка на Гърция (Bank of Greece), на 8 февруари в Солун се срещнаха управителите на централните банки на Албания, България, Босна и Хецеговина, Кипър, Македония, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия, както и ръководителите на две надзорни институции – на Босна и Херцеговина. Срещата бе проведена в рамките на многостранния Меморандум за разбирателство, договорен на срещата в Атина през юли 2007 г., имащ за цел засилване на сътрудничеството в областта на банковия надзор в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и запазване на финансовата стабилност в региона. При дискусиите бяха взети предвид заключенията, направени на Срещата на ръководителите на банковонадзорни институции, проведена в Солун на 18 януари.

Управителите на централни банки отбелязаха, че последиците за икономиките в Югоизточна Европа от трусовете на международните финансови пазари са косвени и досега ограничени. Те отчетоха също повишената несигурност на перспективите пред икономиките от ЮИЕ в резултат от възможното допълнително забавяне темповете на растеж на световното производство и търговия, ако сътресенията продължат. На този фон те отбелязаха значението на надеждните фундаментални финансови и икономически показатели. В светлината на бързото нарастване на кредитирането, наблюдавано в много държави от региона, техните надзорни органи внимателно следят развитието на кредитирането, за да защитят качеството на кредитните портфейли на банките и финансовата стабилност. Важно е също политиките за макроикономически и структурни реформи да бъдат засилени в много от държавите в региона, за да устоят на инфлационния натиск и дисбалансите по текущата сметка на платежния баланс. Големите дефицити по текущата сметка особено ако са резултат по-скоро от ниски спестявания, отколкото от производителни инвестиции, могат да намалят перспективите за растеж и да разклатят доверието на инвеститорите.

Управителите на централните банки решиха да ускорят прилагането на многостранния Меморандум за разбирателство за постигане сближаване на надзорните практики, включително и тези, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и измерването на риска. За тази цел ще бъдат използвани опитът, натрупан при прилагането на съответната рамка на Европейския съюз, както и принципите, установени от Базелския комитет по банков надзор, като същевременно се съблюдават националните институционални и правни рамки. Беше договорено, че като въпроси с неотложен приоритет ще се третират определянето на областите, в които трябва да се постигне сближаване на надзорните практики, предприемането на съвместни инспекции на място в задгранични финансови институции, както и съвместната оценка на резултатите от стрес тестове, провеждани във всяка от държавите.

Взето бе решение следващата среща на управителите на централни банки от Югоизточна Европа да бъде проведена в София през октомври тази година.