logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 февруари 2008 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи.

С изменението на Наредбата се уреждат необходимите правно-технически детайли, свързани с лицензирането и дейността на дружествата за налични парични преводи, в съответствие с изискванията на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (В сила от 09.10.2005 г., обн. ДВ. бр. 31 от 08.04.2005 г., последно изм. ДВ. бр. 16 от 15.02.2008г.). Наредбата регламентира и откриването на сметки в БНБ, предназначени за плащания по сделки с ДЦК, на първични дилъри на ДЦК и на други лица, определени от Министъра на финансите и Управителя на БНБ по реда на чл. 3 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 2007г.

Промените в ЗППЕПИПС и Наредба № 3 на БНБ въвеждат в българското законодателство изискванията на член 36 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и осигуряват законовата база за прилагане на Регламент № 1781 от 2006 година на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи.