logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 април 2008 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Новата Наредба № 9 има за цел позволи прилагането на обща провизионна политика, в рамките на международните банкови групи и в съответствие с развитието на международните практики след въвеждането на Базел ІІ. Новата наредба поставя минимални изисквания към обхвата на политиката за оценка на рисковите експозиции, като описва отговорностите на съответните звена по прилагане на политиката, процедурите и механизмите за вътрешен контрол, както и описанието на методологията за оценка и на системата за управление на кредитния риск. Специфичните провизии за кредитен риск по реда на Наредба № 9 не са елемент на счетоводните разходи на банката, но представляват резерв срещу загуби от бъдещи събития, който участва при изчисляването на капиталовата адекватност на банката и това налага изменения в Наредба № 8.

Останалите промени в Наредба № 8 позволяват на банките да включват в капиталовата си база полугодишната си текуща печалба при спазване на строги изисквания, посочени и в директива 2006/48/ЕО за предприемането и осъществяването на дейност на кредитна институция. Отпадат и различни надзорни такси за одобрение на вътрешни модели за оценка на кредитен, пазарен и операционен риск, както и за признаване на нетиращи споразумения.