logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 април 2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Ивайло Лазаров Дончев в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Централна кооперативна банка” АД.