logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 май 2008 г.

Вчера Генералният съвет на Европейската централна банка прие „Доклад за сближаване 2008”. Това е регулярен документ, който се разработва и публикува веднъж на две години за оценка на икономическия напредък и хармонизацията на правната рамка на страните - членки на ЕС, които все още не са въвели еврото като своя национална валута.

Документът оценява напредъка на Швеция, Словакия, Полша, Унгария, Чехия, Литва, Латвия, Естония, България и Румъния. Нашата страна присъства за първи път.

Докладът има за цел да оцени напредъка на страните и да представи оценката на ЕЦБ за готовността на тези от тях, които са заявили намерение за въвеждане на еврото. В този смисъл най-подробно е разгледана и оценена Словакия с оглед желанието й да въведе еврото от 1 януари 2009 г.

В частта си за България докладът е разработен, като e отчетена предоставената информация от българска страна на всички равнища. Документът представя динамиката на най-важните макроикономически показатели за периода от членството на страната в ЕС до март 2008 г., както и ретроспекция на показателите, свързани с Маастрихтстките критерии (инфлация, бюджетен дефицит към БВП, държавен дълг към БВП и дългосрочни лихвени проценти). Подчертано е значението на прилагането на достатъчно строга фискална политика за намаляване на инфлационния натиск и макроикономическите диспропорции с оглед създаването на среда, спомагаща за устойчиво сближаване.

Направени са и конкретни препоръки за извършване на структурни реформи, както и за правната интеграция на БНБ в евросистемата.

„Доклад за сближаване 2008” е публикуван за ваше улеснение на интернет страницата на Европейската централна банка www.ecb.europa.eu.

Аналогичен доклад се очаква да приеме и Европейската комисия. Обръщаме внимание, че тези два доклада нямат нищо общо с аналогичните доклади на Европейската комисия по мониторинга за изпълнението на Договора за членство на Република България в Европейския съюз.