logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 май 2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Иван Виктор Мирошников в качеството му на член на Управителния съвет и прокурист на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД.