logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 юни 2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Тодор Николов Ванев в качеството му на член на Управителния съвет и прокурист на “Насърчителна банка” АД.