logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юни 2008 г.

Днес приключи 78-то Годишно общо събрание на Банката за международни разплащания (БМР), Базел, което се проведе от 28 до 30 юни 2008 година. На събранието присъстваха управителите на централните банки - акционери в БМР. Българската народна банка беше представена от Управителя Иван Искров. В рамките на Годишното общо събрание на Банката за международни разплащания акционерите одобриха 78-я Годишен отчет на БМР, заверените от одиторите финансови отчети, разпределението на нетната печалба на банката, в т.ч. беше гласуван дивидент за 2007/2008 финансова година по 265 Специални права на тираж (СПТ) на акция, което е увеличение с около 4% спрямо предходната година. Общият размер на дивидента, който Българската народна банка се очаква да получи е около 2.2 млн. евро.

Българската народна банка е акционер в Банката за международни разплащания, Базел от самото основаване на БМР през 1930 г. и притежава 8000 бр. акции.