logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 юли 2008 г.

През последните седмици в Българската народна банка постъпиха данни и копия на възпроизведени български банкноти, за които не е искано писменото разрешение на БНБ. Копията на възпроизведени български банкноти са идентични по ширина и дължина на банкнота в обращение от купюр 20 лева и са близки до нея по изображение. Независимо че тези копия не съдържат холограма, микротекст, сериен номер, осигурителна нишка, те могат да въведат в заблуждение гражданите. Във връзка с тези случаи БНБ е сезирала Главна прокуратура и полицията.

Българската народна банка приканва гражданите да бъдат внимателни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти или копия с изображения на български банкноти. Неистинските банкноти могат лесно да бъдат различени, като се ползват препоръките за проверка, описани в публикации на БНБ и на интернет страницата на банката www.bnb.bg. При съмнение препоръчително е банкнотата да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че е получил неистинска банкнота или копие на възпроизведена банкнота, което може да бъде сбъркано с истинска банкнота, следва да предостави възможно най-пълна информация за произхода й до органите на полицията или БНБ.

Напомняме, че единствено БНБ има правото да осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, пускането и изваждането от обръщение на банкноти и монети, включително и да взема мерки за защита от нерегламентирано възпроизвеждане на български банкноти и монети. Редът и условията за възпроизвеждане на български банкноти и монети, включително с цел забавни игри, реклама и други, както и контролът върху автентичността и качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, са определени с Наредба № 18 на Българската народна банка.

Българската народна банка обръща внимание на всички институции, фирми и граждани да предприемат незабавни действия за прекратяване на разпространението, изтегляне и унищожаване на всички копия, възпроизвеждащи банкноти и монети, за които не е поискано и не е дадено съгласие по съответния ред от Българската народна банка. При констатиране на нарушения на Закона за Българската народна банка и на издадените по прилагането му нормативни актове централната банка ще предприема законови действия за санкциониране на виновните лица.