logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 септември 2008 г.

Българската народна банка – партньор на ЕЦБ по
програма за техническо сътрудничество за Националната банка на Сърбия

Днес, 1 септември 2008 г., в Белград, Сърбия, бе подписан Меморандум за разбирателство между Европейската централна банка и централни банки от Европейския съюз, сред които и БНБ, от една страна, и Националната банка на Сърбия, от друга, за техническо сътрудничество. В програмата е включено подпомагане в областта на банковия надзор, хармонизация на законодателството с acquis communautaire, либерализация на движението на капитали, паричната политика и режима на валутен курс, парична, финансова и статистика на платежния баланс и защита на потребителите на финансови услуги.

Програмата е деветмесечна и ще приключи през месец май 2009 г. с изготвяне на Анализ на потребностите на регулаторната и операционна рамка на Националната банка на Сърбия, както и на нейните политики и практики. Основната цел е определяне на областите, в които банката е необходимо да въведе нова правна рамка, политики и практики, свързани с подготовката на централната банка за пълноправно членство в Европейската система от централни банки при присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.

Това е първият проект, финансиран от Европейския съюз, в който Българската народна банка ще участва като предоставя техническа помощ.