logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 октомври 2008 г.

Прессъобщение по повод приключването на туининг проект BG2005/IB/FI/03 “Преструктуриране дейността на Българската народна банка за пълноправно членство в Европейската система на централни банки и Евросистемата”

Днес, 2 октомври 2008 г., приключи успешно двегодишният туининг проект между Българската народна банка и консорциум от Френската, Холандската и Италианската централни банки, ръководен от Френската централна банка представлявана от г-жа Даниел Ноарклер-Шонберг. В рамките на проекта бяха организирани 11 семинара, бяха обучени 300 експерти от БНБ и банковата общност, в проекта взеха участие повече от 40 експерти от централните банки, участващи в консорциума, бяха направени повече от 30 работни посещения.

В резултат на проекта Българската народна банка вече да има действащи системи и структури, както и изграден капацитет съгласно изискванията на членството в ЕСЦБ и в съответствие с най-добрите практики. Освен това беше постигнат значителен напредък по отношение на готовността на БНБ за присъединяване към Евросистемата, особено в такива важни области като платежни системи, статистика, счетоводство, изследователска дейност и прогнозиране, мониторинг на финансовите пазари, управление на касовата дейност, управление на риска. Бяха постигнати всички задължителни резултати в деветте области, предвидени в проекта. Устойчивостта на резултатите на проекта се демонстрира от стартиращите вече последващи дейности.

Проектът е изключително полезен и за банковата общност, най-вече във връзка с плановете за присъединяване към европейските платежни механизми TARGET 2 и SEPA, управлението на касовата дейност и усъвършенстването и разширяването на кредитния регистър.

Капацитетът на БНБ значително нарасна и БНБ вече започна да предоставя техническа помощ по проекти за централни банки извън ЕСЦБ заедно с Френската, Холандската и Италианската централни банки.

Туининг проектът допринесе за задълбочаването на сътрудничеството между централните банки, което е гръбнакът на Европейската система от централни банки и Евросистемата.