logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 октомври 2008 г.

Укрепване на сътрудничеството между

банковите надзорни институции в Югоизточна Европа

По покана на управителя на Българската народна банка, г-н Иван Искров, управителите на Банката на Албания, Българската народна банка, Централната банка на Босна и Херцеговина, Централната банка на Кипър, Банката на Гърция, Народната банка на Република Македония, Централната банка на Черна гора, Националната банка на Румъния и Народната банка на Сърбия, както и ръководителите на банковите агенции на Федерацията на Босна и Херцеговина и Република Сръбска, проведоха редовна среща на 3 октомври в София.

Срещата се проведе в рамките на многостранния Меморандум за разбирателство, договорен на срещата през юли 2007 г. в Атина, имащ за цел по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в областта на банковия надзор в Югоизточна Европа и поддържането на финансовата стабилност в региона. Това е третата редовна среща на ръководителите на органите за банков надзор в Югоизточна Европа след вече състоялата в Солун в началото на тази година.

В дискусиите по време на срещата бяха взети под внимание заключенията от срещата на ръководителите на органите за банков надзор в Югоизточна Европа, която се проведе вчера, 2 октомври 2008 г., в София.

В своите изказвания управителите на централните банки отбелязаха, че до този момент последиците от започналата през 2007 г. и набрала скорост през последните месеци криза на международните финансови пазари са ограничени и индиректни за икономиките в Югоизточна Европа. Банките със силно присъствие в региона нямат директни експозиции към пазарите, които в момента са подложени на силен натиск. Икономиките на Югоизточна Европа продължават да демонстрират стабилност, висок икономически растеж и устойчивост спрямо влошаващата се в глобален план финансова и икономическа обстановка. Същевременно по отношение на бъдещите перспективи за развитие на икономиките в Югоизточна Европа управителите отчетоха увеличена несигурност, която, в случай че глобалната финансова криза продължи, ще се изрази в по-нататъшен спад в темповете на растеж и търговия в световната икономика.

Отчитайки тези фактори, управителите изтъкнаха значимостта на разумната финансова и икономическа политика в региона с цел запазване на финансовата стабилност. Предвид динамичния растеж на кредитирането в голяма част от страните в района банковите надзорни органи упражняват пряк надзор върху състоянието на банковата ликвидност и развитието на кредитния пазар, с цел да защитят качеството на кредитните портфейли и финансовата стабилност като цяло. От голямо значение е провеждането на разумна фискална политика, политика на доходите и продължаване на структурните реформи в много от страните в региона за противодействие на инфлационния натиск и дисбалансите по текущата сметка на платежния баланс.

Управителите на централните банки взеха следните решения:

1. Като допълнение на периодичната обмяна на информация да си разменят количествена и качествена информация за развитието на банковата система в региона на годишна база и при необходимост;

2. Да подготвят и поддържат отделен Списък от инспектори по банков надзор за всяка регионална банкова група.

3. Да създадат специална Експертна група по отношение на стрес-тестовете с мандат за разработване на методология за провеждане на стрес-тестове на ниво банкова група за всяка регионална банкова група, функционираща в Югоизточна Европа;

4. Да подпомогнат по-нататъшното функциониране на Надзорните колегии на базата на Шаблона на Комитета на европейските банкови надзорници (КЕБН) за Многостранно писмено споразумение по отношение координацията и сътрудничеството между изпращащите и приемащите надзорници.

Решено бе следващата редовна среща на управителите от Югоизточна Европа да се проведе през септември 2009 г. в Румъния.