logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 ноември 2008 г.

Днес, 27 ноември 2008 г., на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при централната банка. Промените включват:

1. Считано от 1.12.2008 г. се намаляват минималните задължителни резерви по всички привлечени средства на банките от 12% на 10%.

2. Считано от 1.01.2009 г. се намаляват минималните задължителни резерви върху привлечените от банките средства от чужбина от 10% на 5%.

3. Считано от 1.01.2009 г. не се начисляват минимални задължителни резерви върху привлечените средства от държавния и местните бюджети.

Минималните задължителни резерви, които банките поддържат при БНБ, бяха увеличени от 8% на 12% с решение на УС на БНБ от 19.07.2007 г., което влезе в сила от 1.09.2007 г. Целта на увеличението тогава бе успокояването на темповете на растеж на банковия кредит до умерени нива. Днешното решение на УС на БНБ за намаляването на задължителните банкови резерви се дължи на факта, че увеличението отпреди година в голяма степен е постигнало целта си.