logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 декември 2008 г.

През последните няколко месеца в Българската народна банка се наблюдава постоянна тенденция на задържани от обращение неистински банкноти от купюр 20 лв., в сравнение със задържаните от обращение през предходните шест месеца брой на неистински банкноти от този купюр.

Неистинската банкнота от купюра 20 лв. е най-често фалшифицирана банкнота от началото на 2008 г. и нейният дял представлява 76 % от всички задържани в Българската народна банка неистински левови банкноти към края на м. октомври.

Отбелязваме, че количеството на банкнотите в паричното обращение от купюр 20 лв., емисии 1999 г. и 2007 г. в края на м. септември 2008 г. е 103.9 млн. бр. Сравнението от данните показва, че броят на неистинските банкноти от купюр 20 лв. е наистина малък спрямо броя на банкнотите в паричното обращение и обществеността може да има доверие в качеството на българските банкноти и техните защитни елементи.

Българската народна банка продължава да приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват истинността на проверяваните от тях банкноти. Неистинските банкноти могат лесно да бъдат различени, като се ползват препоръките за проверка, описани в публикации на БНБ и на интернет страницата на банката www.bnb.bg.

Проверката за установяване на защитни елементи чрез сетивните органи за зрение и допир (докосване) отнема само няколко секунди. Разгледайте банкнотата от 20 лв. и я поставете срещу светлина, на фона на която ще може да видите наличието на:

воден знак – полутоново изображение от портрета на банкнотата, а за емисия 2007 г. и контрастно изображене на инициалите „БНБ” ;

осигурителна нишка – вградена в хартията тъмна маталзирана нишка със светъл минитекст „БНБ 20”;

регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположена долу в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което се наблюдава числото „20”.

Наклонете банкнотата, като при промяна на ъгъл на наблюдение ще видите променящи се цветове на холограмната лента на лицевата страна и изображения на числото „20”, лъв и орел или минитекст „лева”.

При съмнение препоръчително е банкнотата да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че е получил неистинска банкнота, следва да предостави възможно най-пълна информация за произхода й до органите на полицията или БНБ.