logo Skip to content

Прессъобщения, 2018 г.

19.04.2018

УС на БНБ прие Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, която отменя настоящата Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти19.04.201819.04.2018

На 20 април 2018 г. (петък) от 12 ч. в зала 108 в Българската народна банка ще се състои пресконференция за представяне на нова възпоменателна монета18.04.2018

УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.18.04.2018

УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани в периода 05.07.1999 г. – 31.12.2012 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 15.05.2018 г.05.04.2018

УС на БНБ прие промени в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, в сила от 10 април 2018 г.02.04.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно свързаните клиенти по чл. 4, параграф 1, т. 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2017/15), издадени от Европейският банков орган30.03.2018

УС на БНБ прие Наредба № 16 на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, която отменя настоящата Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г.30.03.2018

УС на БНБ прие нова Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки30.03.2018

БНБ обяви ОЛП за април 2018 г.30.03.2018

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2018 г.09.03.2018

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2018 г.08.03.2018

УС на БНБ на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.08.03.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварителни одобрения по заявленията на „Българо-американска кредитна банка“ АД и на „Инвестбанк“ АД за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория“ АД28.02.2018

БНБ обяви ОЛП за март 2018 г.23.02.2018

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „140 години от Освобождението на България“14.02.2018

Европейските надзорни органи предупреждават потребителите за рисковете от купуването на виртуални валути31.01.2018

БНБ обяви ОЛП за февруари 2018 г.26.01.2018

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за съгласие „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 1 февруари 2018 г. Кредитната институция БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Франция ще започне да осъществява дейност чрез клон на територията на Република България11.01.2018

УС на БНБ прие Наредба № 1 за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на БНБ11.01.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварително одобрение за пряко придобиване от „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК“ (Novito Opportunities Fund AGmvK) на 3 880 388 броя безналични акции, представляващи 67.646407% от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД