logo Skip to content

Решения на Управителния съвет

Изявления на Управителния съвет

Банкноти и монети

Лицензи и разрешения

Събития

Публикации на БНБ

Парични средства на членовете на еврозоната

Други


10.09.2020

УС на БНБ прие решение, че ще спазва, считано от 10 септември 2020 г. следните приети от Европейския банков орган Насоки21.07.2020

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2021 г. на „Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити“ (EBA/GL/2020/06 от 29 май 2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница21.07.2020

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 септември 2020 г. на „Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2020/04 от 04.05.2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница14.07.2020

Българската народна банка утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията09.07.2020

На 9 юли 2020 г. УС на БНБ прие решение, че ще спазва гласуваните от ЕБО Насоки - EBA/GL/2020/07 от 2 юни 2020 г. за отчитане и оповестяване на експозициите, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата COVID-1923.06.2020

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на 2020 г.23.04.2020

УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2020 г.10.04.2020

Управителният съвет на БНБ утвърди представения от Асоциацията на банките в България проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.03.04.2020

На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02)12.03.2020

УС на БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. в размер на 157 876 116 лева27.02.2020

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Експресбанк“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Банка ДСК“ ЕАД20.12.2019

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1.5% за първото тримесечие на 2021 г.15.11.2019

УС на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск и идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ15.10.2019

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Банка Пиреос България“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Юробанк България“ АД03.10.2019

УС на БНБ прие Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване и Тарифа на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване03.10.2019

УС на БНБ прие нова Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение17.09.2019

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за четвъртото тримесечие на 2020 г.26.07.2019

УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 септември 2019 г. на „Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители“ (EBA/GL/2019/02 от 25 февруари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница25.07.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад“ (EBA/GL/2019/03), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница04.07.2019

Днес УС на БНБ взе решение за допълване на лиценза на „Дайнърс клуб България“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи25.06.2019

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка25.06.2019

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за третото тримесечие на 2020 г.13.06.2019

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти30.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2019 г. на „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница30.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2019 г. на „Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2018/10), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/09 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 юли 2019 г. на „Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск“ (EBA/GL/2019/01 от 17 януари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/08 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба № 10 за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба № 20 за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции24.04.2019

УС на БНБ на определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г.24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките29.03.2019

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% в сила от 1 април 2020 г.28.03.2019

УС на БНБ взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД на акции, представляващи 99.9819% от капитала на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, която при реализиране на придобиването ще стане дъщерно дружество на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и част от групата на „ЮРОБАНК ЕРГАСИАС“ С.А.28.03.2019

УС на БНБ прие нова Наредба № 39 за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение07.03.2019

УС на БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева08.02.2019

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за прилагане на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница: • „Насоки относно стрес тестването на институциите” по чл. 108 и чл. 109 от Директива 2013/36/ЕС” (EBA/GL/2018/04) – считано от 1 януари 2019 г. • „Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл” (EBA/GL/2018/02) – считано от 30 юни 2019 г., като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния анализ на адекватността на капитала на банките за 2019 г. • „Преразгледани насоки относно общите процедури и методология за процеса на надзорен преглед и оценка и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г.” – считано от 31 март 2019 г.18.12.2018

УС на БНБ прие по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките14.12.2018

УС на БНБ взе решение, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, влизащото в сила от 1 октомври 2019 г. ниво на антицикличния капиталов буфер в размер на 0.5%, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, да се прилага и през първото тримесечие на 2020 г.14.11.2018

УС на БНБ взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Банка ДСК“ ЕАД, София, на акции, представляващи 99.7352% от капитала на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, гр. Варна05.11.2018

УС на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки и определи ниво на буфер за ДСЗИ, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции26.10.2018

УС на БНБ взе решение за разрешаване преобразуването на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, чрез вливане в „Инвестбанк“ АД по реда на чл. 262 от Търговския закон26.09.2018

Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% в сила от 1 октомври 2019 г. В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на Българската народна банка решението за увеличаване на нивото на буфера се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила17.07.2018

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките17.07.2018

УС на БНБ прие Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките27.06.2018

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2018 г.22.05.2018

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение“ EBA/GL/2017/16 (23/04/2018), издадени от ЕБО04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции“ EBA/GL/2017/12, издадени от ЕБО04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно вътрешното управление“ EBA/GL/2017/11, издадени от ЕБО04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 май 2018 г. на „Насоки относно надзора на значими клонове“ EBA/GL/2017/14, издадени от ЕБО19.04.2018

УС на БНБ прие Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, която отменя настоящата Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти18.04.2018

УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.18.04.2018

УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани в периода 05.07.1999 г. – 31.12.2012 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 15.05.2018 г.05.04.2018

УС на БНБ прие промени в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, в сила от 10 април 2018 г.02.04.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно свързаните клиенти по чл. 4, параграф 1, т. 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2017/15), издадени от Европейският банков орган30.03.2018

УС на БНБ прие нова Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки30.03.2018

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2018 г.30.03.2018

УС на БНБ прие Наредба № 16 на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, която отменя настоящата Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г.09.03.2018

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2018 г.08.03.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварителни одобрения по заявленията на „Българо-американска кредитна банка“ АД и на „Инвестбанк“ АД за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория“ АД08.03.2018

УС на БНБ на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.11.01.2018

УС на БНБ взе решение за съгласие „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 1 февруари 2018 г. Кредитната институция БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Франция ще започне да осъществява дейност чрез клон на територията на Република България11.01.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварително одобрение за пряко придобиване от „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК“ (Novito Opportunities Fund AGmvK) на 3 880 388 броя безналични акции, представляващи 67.646407% от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД11.01.2018

УС на БНБ прие Наредба № 1 за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на БНБ11.01.2018

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД14.12.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за първото тримесечие на 2018 г.01.12.2017

УС на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск и идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) единадесет банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ26.09.2017

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за четвъртото тримесечие на 2017 г.20.07.2017

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции20.06.2017

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2017 г.12.05.2017

На страницата на БНБ в интернет в раздел Правна рамка е публикувано решението на УС на БНБ за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на банки за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит съгласно чл. 76, ал. 4 от ЗКИ13.04.2017

На свое заседание УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски за банките и за клон на банка от трета държава във Фонда за преструктуриране на банките16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ взе решение да преустанови, считано от 1 юли 2017 г., изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2017 г.16.12.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за първото тримесечие на 2017 г.16.12.2016

По предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете, която има за цел да приведе в съответствие процедурата по изплащане с влезлия в сила на 14 август 2015 г. Закон за гарантиране на влоговете в банките12.12.2016

БНБ уведоми европейските органи и определи ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, за други системно значими институции20.10.2016

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 19 за кредитните посредници. С нея се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на БНБ29.09.2016

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за четвъртото тримесечие на 2016 г.29.09.2016

Днес на свое заседание УC на БНБ прие Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове18.08.2016

Днес на свое заседание УС на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ и Наредба № 16 на БНБ, както и нова Наредба № 13 на БНБ, която отменя досега действащата30.06.2016

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа16.06.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2016 г.31.03.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2016 г.31.03.2016

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2016 г. в размер на 95 687 327 лв.21.01.2016

Решения на Управителния съвет на БНБ от 21 януари 2016 г.12.12.2015

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за първото тримесечие на 2016 г.26.11.2015

УС на БНБ прие нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, която влиза в сила от 4 януари 2016 г.20.11.2015

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2015 г. в размер на 82 170 хил. лв. и нейното разпределение по банки19.11.2015

На проведено днес заседание УС на БНБ прие решение да започне публикуване на прогнозите на БНБ за основни макроикономически показатели29.10.2015

На проведено днес заседание УС на БНБ прие решение за структурни промени в БНБ, произтичащи от възложените по закон правомощия на БНБ като орган за преструктуриране на банки, от приетия на 5 октомври 2015 г. от УС на БНБ План за реформиране и развитие на банковия надзор, както и от поетите от управителя на БНБ ангажименти, свързани с институционалното развитие на БНБ, представени в Народното събрание22.10.2015

Днес УС на БНБ прие изменения и допълнения в Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност и в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети22.10.2015

Днес Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 49, ал. 4 от Закона за БНБ и проведена открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, реши за международен одитор на БНБ за финансовите 2015 г., 2016 г. и 2017 г. да бъде избран “Ърнст и Янг Одит” ООД30.07.2015

Във връзка с обявените от управителя на БНБ приоритети за управление и развитие на БНБ днес Управителният съвет на БНБ прие становище по независимата оценка за състоянието на банковия надзор на БНБ; официално стартира процесът по прегледа на качеството на активите в търговските банки и на основание чл. 12, ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на Управителния съвет на БНБ02.04.2015

Днес УС на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г.15.01.2015

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС издаде лиценз на „Кредибул” ЕАД за предоставяне на платежни услуги15.01.2015

Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките19.11.2014

Днес, 19.11.2014 г., Управителният съвет на БНБ даде задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. да започне обслужване без ограничения на вложителите в ТБ "Виктория" ЕАД06.11.2014

Управителният съвет на БНБ възложи на представителя на БНБ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи Фондът или назначеният от него синдик на КТБ да сключи договор с юридическо лице, притежаващо съответния за това международен опит, което да проследи извършените операции с активи на КТБ, довели до достигане на собствения й капитал до отрицателна величина и до отнемане на лиценза на банката06.11.2014

Днес, 06.11.2014 г., на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 15 от Закона за Българската народна банка, Управителният съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „Корпоративна търговска банка“ АД06.11.2014

Днес, 06.11.2014 г., Управителният съвет на БНБ отне издаденото разрешение на „Корпоративна търговска банка” АД, съгласно Заповед № БНБ - 43011/28.03.2014 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, с която бе позволено на КТБ АД да включи в капитала си от втори ред сумата в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро, привлечена по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката, в качеството й на заемател, и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, в качеството на заемодател16.09.2014

Днес УС на БНБ взе решение за удължаване срока на специален надзор за КТБ АД и ТБ „Виктория” ЕАД с още два месеца, съответно до 20 и 22 ноември 2014 г.15.08.2014

УС на БНБ прие решения, с които разрешава на банките, поставени под специален надзор, да осъществяват някои банкови дейности за целите на погасяването на кредити31.07.2014

Решения на УС на БНБ във връзка с представения от квесторите на КТБ АД Доклад за текущото състояние на банката15.07.2014

След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България Българската народна банка предприе следните действия11.07.2014

Изявление на Управителния съвет на БНБ09.07.2014

Днес изтича срокът от 10 работни дни за преглед на активите и пасивите на банковата група КТБ, възложен на независими одитори от квесторите на двете банки30.06.2014

Днес БНБ изпрати предложение за допълнение в Наказателния кодекс в раздел „Престъпления против паричната и кредитна система“ до председателя на Комисията по бюджет и финанси г-н Йордан Цонев30.06.2014

В съответствие с представения на консултациите при държавния глава план на БНБ и правителството за осъществяване на всички необходими мерки за гарантиране на банковата стабилност в страната УС на БНБ прие промени в Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение28.06.2014

Обръщаме се към всички политически лидери с апел да ограничат своето публично говорене на тема банки27.06.2014

Изявление на управителя на БНБ по повод злонамерените слухове и спекулации по повод състоянието на български банки25.06.2014

Днес започна заявената от БНБ и правителството проверка на активите и пасивите на банковата група КТБ22.06.2014

УС на БНБ след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), заявява: потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество; недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор; на основание на тези констатации УС на БНБ: 1. Постави Креди Агрикол България ЕАД под специален надзор за три месеца; 2. Назначи за квестори Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев; 3. Отстрани от длъжност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на Креди Агрикол България ЕАД; 4. Лиши от право на глас акционерите на банката, притежаващи повече от 10% от акциите. Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество ще отворят на 21 юли в 9.00 часа20.06.2014

Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции. За повече подробности заповядайте на пресконференция в централната сграда на Българската народна банка в 13.30 часа19.06.2014

На свое заседание днес УС на БНБ одобри решение, с което приема, че „индикатори, публикувани от Българската народна банка“ по смисъла на Закона за потребителския кредит са данните от лихвената статистика, изготвяна от Българската народна банка, съгласно Закона за БНБ и приложимите европейски правни актове29.05.2014

УС на БНБ прие решение за определяне на капиталов буфер за системен риск на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 12 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките13.05.2014

УС на БНБ одобри Отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г.13.05.2014

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за финансовите институции24.04.2014

УС на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредби № 2, 4, 11 и 20 на БНБ, както и нови наредби за капиталовите буфери и за управление на рисковете в банките13.03.2014

Днес на свое заседание УС на БНБ прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа13.03.2014

Днес на свое заседание УС на БНБ разгледа заявлението на „Български пощи” ЕАД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)17.12.2013

Днес УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г.31.10.2013

Днес на свое заседание УС на БНБ прие промени в Наредба № 5 от 2007 г. на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК, в Наредба № 31 от 2007 г. на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа и в Тарифата за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК06.06.2013

Днес УС на БНБ одобри Отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2012 г.29.05.2013

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение, с което, считано от 30.05.2013 г., прекратява ползването на неплатен отпуск на г-н Калин Христов и възобновява изпълнението на функциите му на подуправител на БНБ, ръководещ управление „Емисионно”, както и на представител на БНБ в съвета на директорите на дружества, в които БНБ има участие („Печатница на БНБ” АД и „Дружество за касови услуги” АД)21.05.2013

Днес УС на БНБ прие решение, с което приема като дарение от община Пловдив недвижим имот от 6769 кв. м., намиращ се на ул. „Ягодовско шосе” № 218.12.2012

Днес Управителният съвет на БНБ отказа издаването на лиценз на „Фактор И. Н.” АД за предоставяне на платежни услуги04.12.2012

Днес УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г.27.07.2012

УС на БНБ прие изменения и допълнения в Наредба № 26 за финансовите институции12.07.2012

УС на БНБ прие изменения в Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти05.04.2012

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър20.12.2011

УС на БНБ одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2012 г.20.12.2011

УС на БНБ взе решение, с което подкрепи частичното оттегляне на надзорната мярка, наложена на „Общинска банка” АД на 10.11.2011 г.10.11.2011

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции10.11.2011

Днес УС на БНБ прие изменения и допълнения на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение10.11.2011

Днес на свое заседание УС на БНБ взе решение, с което подкрепи надзорните мерки, наложени на „Общинска банка” АД от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”09.06.2011

Българската народна банка взе решение за промяна в графика на системния ден на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS09.06.2011

БНБ увеличи срока за реализация от банките на предоставените им обезпечения под формата на сгради или урегулирани поземлени имоти09.06.2011

БНБ прие промени в Наредба №3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти12.05.2011

БНБ прехвърля на Министерство на финансите акциите си в „Централен депозитар” АД30.03.2011

БНБ прие изменения и допълнения в Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи13.01.2011

УС на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на ФГВБ21.12.2010

БНБ прие наредба за изискванията към възнагражденията в банките21.12.2010

БНБ прие промени в Наредба № 1606.10.2010

В нормативната рамка на БНБ се въвеждат новите европейски разпоредби за капиталова адекватност на банките01.07.2010

УС на БНБ одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2009 г.25.02.2010

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции10.12.2009

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2003 г. за статистиката на платежния баланс.