logo Skip to content

Държавни институции


 

Държавни комисии и агенции

 • Комисия за финансов надзор: www.fsc.bg
 • Агенция "Митници": www.customs.bg
 • Агенция по обществени поръчки: www.aop.bg
 • Българска агенция за инвестиции: www.investbg.government.bg
 • Агенция за приватизация и следприватизационен контрол: www.priv.government.bg
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:
  www.sme.government.bg


 

Други


 

Международни финансови институции

 • Банка за международни разплащания - Базел: www.bis.org
 • Европейска централна банка: www.ecb.int
 • Световна банка: www.worldbank.org
 • Международен валутен фонд: www.imf.org


 

Централни банки