logo Skip to content

Регистри по ЗПУПС

Съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи Българската народна банка (БНБ) води публични регистри на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари, на техните клонове и представители, както и на регистрираните от БНБ доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка.

 

Регистър на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
(последно обновен на 14.02.2019 г.)
Изтегли XLS (274 KB)

Регистър на лицензираните платежни институции в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)
(последно обновен на 08.03.2019 г.)
Изтегли XLS (252 KB)

Регистър на лицензираните дружества за електронни пари в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)
(последно обновен на 19.04.2019 г.)
Изтегли XLS (649 KB)

Списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които предоставят платежни услуги директно, чрез клон или чрез представител на територията на Република България
(последно обновен на 19.04.2019 г.)
Изтегли XLS (654 KB)

Списък на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, включително и изпълнение на платежни услуги, директно, чрез клон или чрез представител на територията на Република България
(последно обновен на 12.04.2019 г.)
Изтегли XLS (311 KB)

  • Таксите по чл. 70 от Наредба № 16 на БНБ се заплащат по следната сметка на БНБ:

    IBAN: BG40BNBG96611000066123

    BIC: BNBGBGSD